THE SURATEE SUNNI VOHRA MUSLIM EDUCATION SOCIETY, SURAT
THE VOHRA TIMES
E-MAGAZINE
        AUG-2020
EDITION-63   
ACHIEVEMENTS.
  H.S.C. (SCIENCE)
  Fatima Maksud Bhatt
  82.15 %

  RANDER

  Sumaiya ismail jiva
  82.00 %

  RANDER
  Mariya Shabbir Bava
  79.71 %

  LAJPOR
  Zainab Mo. Abbas Hans
  76.42 %

  RANDER
  Sadiya Suleman Ingar
  76.00 %

  TADKESHWAR
  Aksa Ibrahim patel
  73.42%
  DIVA
  Fatima Shabbir Tutla
  72.57%

  DIVA
   
  Fatima Sirajuddin Patel
  71.71 %

  KATHODARA
  Sumaiya Ibrahim Simat
  71.28%

  SURAT
  Masuma Shabbir Bava
  70.14 %

  LAJPOR
  Maaz Yusuf Vadiya
  67.14 %

  UNN
  H.S.C. (COMMERCE)
   
  Fatima Muhammad Ashraf
  91.20 %

  RANDER

  Laeba Altaf Timol
  81.42 %

  MOTA VARACHHA
  Aarif Abubakar Surati
  77.06 %

  RANDER
  Masuma Hasan Nakhuda
  76.40 %

  RANDER
  Ibrahim Ismail Aswat
  68.00 %

  RANDER

  Mo. Zaid Imran Khadki
  64.53%
  RANDER

  H.S.C. (ARTS)
   
  Misbah Zuber Safla
  77.00%

  BODHAN
  Nazim Anwar Vadiya
  66.28%

  RAVIDRA
Copy right by ssvmes