THE SURATEE SUNNI VOHRA MUSLIM EDUCATION SOCIETY, SURAT
THE VOHRA TIMES
E-MAGAZINE
            AUG-2020
EDITION-63  
ACHIEVEMENTS.
  S.S.C.
  Hajra Gulam Husen Surati
  87.33%

  RANDER

  Zaiba Muhammad Singapuri
  84.83 %

  RANDER
  Farhin Firoz Bera
  79.3 %

  DIVA
  Farhan Aiyub Surati
  79.00 %

  KOSAD
  Mariya Mo.Shakir Dinath
  79.00 %

  MOTA VARACHHA
  Mohammed Ismail Aswat
  78.83 %

  RANDER
  Ayan Shabbir Hansiya
  78.33 %

  RANDER
  Ayman Ahmed Banva
  75.83 %

  DIVA
  Khadija Suleman Murad
  74.66 %

  RANDER
  Ammara Aasif Mankda
  74.16 %

  AMBHETA
  Mohammed Ashraf Vorajee
  74.00 %

  MOTA VARCHHA
  Zainab Gulam Muinuddin Raja
  73.83 %

  VESMA
  Zulekha A. Aziz Amin
  72.00 %

  DIVA
  Samira Salim Mankda
  71.33 %

  AMBHETA
     
  Amina Aazam Khameri
  70.66 %

  RANDER
  Zuveriya Yusuf Modan
  70.16 %

  RANDER
  Mariyah Ahmed Bangi
  69.50 %

  MOTA VARACHHA
  Mohammed Imtiyaz Aadam
  69.33 %

  MOTA VARACHHA
  Samiya Suleman Kadva
  66.50 %

  DIVA
  Soyeb Aiyub Danka
  65.17 %

  DIVA
Copy right by ssvmes