THE SURATEE SUNNI VOHRA MUSLIM EDUCATION SOCIETY, SURAT
THE VOHRA TIMES
E-MAGAZINE
            JULY-2018
EDITION-38   
ACHIEVEMENTS.
  H.S.C. (SCIENCE)
  Nasrin Abubakar Lunat
  86.71%

  M.MANGROL

  Aarefa Siraj Motala
  81.00%

  SAYAN
  Ahmed Gulam Lunat
  77.71%

  M. MANGROL
  Khadija Irfan Mayat
  76.42%

  SIMLAK
  Hafsa Muhammad Kasuji
  75.57%

  LAJPOR
  Zainab Musaji Nadat
  73.71%
  MOLDHARA
  Yasir M.Tahir Patel 71.00%
  SIMLAK
       
  Aateka Aiyyub Hafeji
  69.28%

  LAJPOR
  Ishak Yakub Hansya
  68.30%

  RANDER
  Zuveriya Suleman Uniya
  64.00%

  PIRAMAN
  Tasnim Ahmed Rawat
  61.23%

  AMBHETA
  Mariya Irfan Surati
  60.61%

  KOSAMBA
  H.S.C. (COMMERCE)

  Fatima M.Afzal Hatiya
  86.28%

  PANOLI

  Farhin Ibrahim Norat
  85.28%

  UMARWADA
  Aysha Zakir Sidat
  79.33%

  SURKHAI
  Yamin Mahmud Baporiya
  78.26%

  RANDER
  Naila Rashid Shehri
  77.57%

  PANOLI

  Sara Muahhamd Limaliya
  73.57%
  VESma

  Farhana Salim Shehri
  73.42%

  PANOLI
   
  Ahmed Musaji Hamza
  67.73%

  SIMLAK
  Aamir Ismail Patel
  64.53%

  BAJUPURA
  Amira Ahmed Hanslod
  60.57 %

  ANKLESHWAR (GODADARA)
  H.S.C. (ARTS)
   
  Aatika Soyab Ishak
  68.80%

  SIMLAK
  Uzair Akbar Badat
  64.80%

  SIMLAK
  Talha Ismail Mota
  60.93%

  SIMLAK
Get free E-Mail newsletter
Full Name E-Mail
Copy right by ssvmes